Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor school. Evenals alle andere scholen in Nederland heeft IKC Plataan een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In de MR zijn het personeel en de ouders vertegenwoordigd. De MR heeft inspraak, maar de directie ‘maakt’ het beleid en is eindverantwoordelijk.

De MR treedt op ter vertegenwoordiging van de ouders. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De MR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de directie en kan hierover adviseren en eventueel instemming geven. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt.

Huidige Medezeggenschapsraad

De MR van IKC Plataan bestaat uit 4 leden. In de MR zitten 2 personeelsleden (de personeelsgeleding) en 2 ouder (de oudergeleding). Personeelsleden en ouders worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen.

Vergaderingen

De MR vergadert jaarlijks gemiddeld vier keer. Via berichtgeving op het ouderportaal Klasbord informeren we u over belangrijke punten, besproken in de MR. Wanneer u als ouder onderwerpen heeft waar u ideeën of zorgen over heeft, dan kunt u deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: jdewith@proloog.nlNa de eerstvolgende vergadering ontvangt u een terugkoppeling van uw ingebrachte punt.

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.

MR Leden

De MR van onze school bestaat uit twee teamleden en één ouder. De directeur is adviserend lid.

MR leden personeel:

  • Jettie de With (voorzitter MR)

MR lid ouders:

  • Denise Regeling
  • Bob Barends

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer